mietowe wzgorze logo glowna

Regulamin

Regulamin Korzystania z Obiektu

„MIĘTOWE WZGÓRZE – ODDECH NATURY”

 • 1 Definicje i postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz możliwości korzystania i przebywania na terenie Obiektu „Miętowe Wzgórze – oddech natury” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi pomiędzy Gościem a Wynajmującym w momencie dokonania rezerwacji całego Obiektu, rezerwacji jednego z Domków, zapłatę zadatku lub zapłatę całej należności za pobyt w Obiekcie.
 2. O ile niniejszy regulamin nie definiuje inaczej użytych pojęć i terminów, należy rozumieć je następująco:
 3. Obiekt – kompleks domków drewnianych, saun, balii oraz teren całej posesji tworzący agroturystykę „Miętowe wzgórze – oddech natury” w miejscowości Mała 321A, 39-107 Niedźwiada;
 4. Wynajmujący – Mateusz Błoniarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Mundy Mateusz Błoniarz”, Zaczernie 195, 36-062 Zaczernie posiadający numer NIP: 5170222506 oraz REGON: 180489553;
 5. Gość – osoba fizyczna lub prawna dokonująca rezerwacji lub korzystająca z Obiektu;
 6. Domek – jeden z trzech domków drewnianych znajdujących się na terenie Obiektu;
 7. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku letniskowo – rekreacyjnego nr 1, 2 i 3 w miejscowości Mała z dnia 20 kwietnia 2022 r. stanowiąca załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 8. Regulamin obowiązuje na terenie całego Obiektu i dotyczy wszystkich osób na nim przebywających.
 9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem mietowe-wzgorze.pl.
 10. Gość dokonujący rezerwacji Obiektu lub Domku potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Załącznika Nr 1.
 • 2 Doba noclegowa
 1. Domki wynajmowane są doby pobytowe.
 2. Doba pobytu w domku rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 3. Goście zobowiązani są do poinformowania Wynajmującego drogą telefoniczną o zmianie planowanej godziny przyjazdu do Obiektu.
 4. Istnieje możliwość przedłużenia doby pobytowej. Prośbę o przedłużenie Gość powinien zgłosić Wynajmującemu najpóźniej w dniu kończącym pobyt do godz. 9.00. Wynajmujący może nie uwzględnić prośby przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich domków lub w przypadku nieprzestrzegania obowiązującego Regulaminu.

 • 3 Rezerwacja i meldunek
 1. Rezerwacja może być dokonana zarówno drogą telefoniczną jak i drogą elektroniczną również poprzez konta prowadzone w mediach społecznościowych.
 2. W trakcie dokonywania rezerwacji Gość obowiązany jest określić w szczególności:
 • numer telefonu kontaktowego;
 • liczbę osób;
 • planowaną datę przyjazdu i wyjazdu;
 • numer domku (1, 2 lub 3).
 1. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie wstępnej rezerwacji, która określa warunki rezerwacji oraz zawiera informacje niezbędne do uiszczenia zadatku w wysokości 50 % ceny. W przypadku dokonania rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100 % ceny. W tytule przelewu bankowego należy podać: imię i nazwisko oraz datę pobytu.
 2. Jeśli zadatek nie zostanie zaksięgowany na koncie bankowym Obiektu w terminie 7 dni od daty dokonania rezerwacji lub wpłynie później, Wynajmujący zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji. W takim przypadku wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Wynajmującego, Gość otrzymuje drogą mailową ostateczne potwierdzenie dokonania rezerwacji.
 4. W przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji:
 • na ponad 30 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu – Wynajmujący zwraca kwotę równorzędną wpłaconemu zadatkowi;
 • na 29 dni – 14 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu – Wynajmujący zwraca 50 % wpłaconego zadatku;
 • mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęci pobytu – zadatek nie zostaje zwrócony;
 • obejmującej okresy: Bożego Narodzenia i Sylwestera (liczonych od dnia 23 grudnia do dnia 02 stycznia), ferii zimowych dla województwa podkarpackiego, Świąt Wielkanocnych (liczonych od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego), wakacji (liczonych od dnia 01 lipca do dnia 31 sierpnia) – zadatek nie zostaje zwrócony.
 1. Gość obowiązany jest poinformować Wynajmującego o anulowaniu rezerwacji drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Gość obowiązany jest do uregulowania pozostałej kwoty określonej w ostatecznym potwierdzeniu rezerwacji na 3 dni przed rozpoczęciem pobytu w formie bezgotówkowej w postaci przelewu na wskazany numer rachunku bankowego.
 3. W przypadku rezygnacji z pobytu przed jego planowanym zakończeniem Wynajmujący nie zwraca dokonanej opłaty za pozostałą część pobytu.
 4. W przypadkach niezależnych od Gościa lub Wynajmującego istnieje możliwość zmiany terminy pobytu w obiekcie na dowolny inny termin w zależności od dostępności domku.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dokonania zmiany numeru domku wybranego podczas rezerwacji po zaistnieniu zdarzeń losowych, a w szczególności z przyczyn technicznych bądź W takiej sytuacji Wynajmujący informuje Gościa wskazując prawidłowy numer domku.
 6. W dniu rozpoczęcia pobytu Gość otrzymuje w formie wiadomości SMS informacje o lokalizacji zaszyfrowanej skrytki oraz czterocyfrowy kod do skrytki, w której znajduje klucz do domku.
 7. Gość zobowiązuje się przechowywać klucz do domku z należytą starannością.
  W przypadku jego utraty Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł.
 8. Gość nie może przekazywać/podnajmować domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 9. Dokwaterowania dodatkowych osób do domku bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym są zabronione.
 10. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może natychmiastowo wypowiedzieć umowę na pobyt Gości bez konieczności zwrotu zadatku oraz opłaty za pozostałą cześć pobytu.
 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 powyżej Wynajmujący pobiera dodatkową opłatę od Gościa w wysokości 200,00 zł za każdą osobę zamieszkującą w domku, która nie została zgłoszona podczas rezerwacji.
 12. Osoby niebędące Gośćmi Obiektu mogą gościnnie na zaproszenie Gościa przebywać na terenie obiektu w godzinach 8.00 – 20.00.
 13. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Obiektu lub mieniu innych gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Obiektu albo innych osobach przebywających na terenie Obiektu.
 14. W przypadku Gościa, który podczas swojego pobytu w sposób rażący narusza spokój i/lub mienie sąsiadów, innych gości, nie przestrzega zasad współżycia społecznego oraz w przypadku uzasadnionej interwencji funkcjonariuszy Policji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy na pobyt Gościa bez konieczności zwrotu opłaty za pozostałą część pobytu.
 15. W przypadku wypowiedzenia umowy na pobyt Gościa, który rażąco naruszył Regulamin Wynajmujący nie zwraca opłaty za pozostałą część pobytu, a Gościa może obciążyć dodatkowymi należnościami za wyrządzone szkody.
 16. Dodatkowe należności związane z pobytem Gość zobowiązany jest uregulować najpóźniej w dniu wyjazdu.

 

 • 4 Pobyt i obowiązki Gości

 Gościom udostępniany jest domek składający się z salonu połączonego z aneksem kuchennym (wyposażony w sofę, stół z krzesłami, płytę indukcyjną, lodówkę, mikrofalówkę i czajnik elektryczny), dwie sypialnie z łóżkami (jednym podwójnym albo dwoma pojedynczymi, pościel), łazienka (wyposażona w prysznic, umywalkę z lustrem, toaletę oraz kompletem ręczników dla każdego Gościa). Do dyspozycji Gościa dostępny jest także taras z meblami ogrodowymi.  W każdym domku znajduje się gaśnica pożarowa.

 1. Domek przeznaczony jest dla maksymalnie czterech osób.
 2. Domki nie są wynajmowane w celu zorganizowania:
 • urodzin;
 • imprez i wyjazdów integracyjnych;
 • wieczorów kawalerskich;
 1. Gość niezwłocznie po odebraniu kluczy z zaszyfrowanej skrytki zobowiązuje są odebrać Domek oraz sprawdzić jego stan oraz wyposażenie. Ewentualne uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń lub innych nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu drogą telefoniczną lub elektroniczną. Brak zgłoszenia jakichkolwiek uwag w przeciągu 4 godzin od otrzymania klucza do domku oznacza, że Gość nie ma zastrzeżeń zarówno co do Obiektu jak i domku, co poczytuje się, że wszystkie urządzenia, przedmioty i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w stanie nadającym się do użytku.
 2. Gość nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw, czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w infrastrukturze Obiektu oraz w domku. O konieczności dokonania ewentualnych napraw Gość zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
 3. W przypadku wystąpienia usterek technicznych bądź zniszczeń Gość zobowiązany jest do niezwłocznego ich zgłaszania Wynajmującemu w formie telefonicznej lub elektronicznej.
 4. Gość zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych, opróżnienie lodówki z żywności i innych produktów, pozostawienie otoczenia domku w stanie niepogorszonym. Niedostosowanie się do powyższego zobowiązania może spowodować naliczenie przez Wynajmującego dodatkowej opłaty w wysokości 150,00 zł.
 5. Gość zobowiązany jest korzystać z domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nieprzestawianie łóżek w sypialniach oraz używanie obuwia zmiennego wewnątrz domku.
 6. Gość zobowiązuje się wykorzystywać domek jedynie do celów mieszkalnych. Zabrania się organizowania w domkach imprez.
 7. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  W domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących na wyposażeniu tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o drażliwym zapachu.
 8. Domki wyposażone są w czujniki dymu. Wewnątrz domków obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, substancji pochodnych oraz e-papierosów. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia domku. W przypadku uruchomienia czujników i przyjazdu Straży Pożarnej, Gość zostanie obciążony poniesionymi z tego tytułu kosztami.
 9. Gość zobowiązany jest do rozpalania ognia w odległości, co najmniej 50 metrów od domku.
 10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące
  po stronie podmiotów trzecich m.in. niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu bądź wody.
 11. Parkowanie pojazdów możliwe jest tylko w wyznaczonym do tego miejscu na terenie Obiektu. Parking jest parkingiem niestrzeżonym i bezpłatnym. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione na parkingu pojazdy. Do każdego domku przypisane są dwa miejsca parkingowe.
 12. Gość kończący pobyt zobowiązany jest do zamknięcia okien i drzwi na klucz, zakręcenia kranu oraz wyłączenia oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz domku, wyłączenia płyty indukcyjnej, czajnika elektrycznego i mikrofalówki. Za rzeczy pozostawione w domku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 • 5 Sposób korzystania z balii
 1. Balia stanowi integralną część Obiektu.
 2. Korzystanie z balii jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 16 roku życia.
 3. Z balii korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których stan zdrowia
  i dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z balii.
 4. Zabrania się wstępu i korzystania z balii:
 • osobom z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych;
 • osobom z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi;
 • osobom z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi;
 • osobom z podwyższoną temperaturą ciała;
 • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży;
 • osobom zmęczonym, pod wpływem alkoholu i środków odurzających;
 • osobom z innymi schorzeniami, które mogą negatywnie wpłynąć na ich stan zdrowia.
 1. Wejście i skorzystanie z balii jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Gościa, tego że jego stan zdrowia i dolegliwości pozwalają na taką formę relaksu.
 2. Przed wejściem do balii Gość zobowiązany jest:
 • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe;
 • zdjąć okulary oraz szkła kontaktowe;
 • dokładnie umyć całe ciało, a następnie wytrzeć do sucha;
 • zdjąć obuwie.
 1. Gościom zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów, a w szczególności ręczników oraz szlafroków na piecu oraz w jego pobliżu.
 2. Rozpalenie ognia w piecu balii odbywa się z opału przygotowanego przez Wynajmującego. Podczas rozpalania pieca balii zabronione jest stosowanie płynów, esencji, olejków oraz innych substancji.
 3. Po rozpaleniu ognia w piecu balii Gość zobowiązany są do pilnowania ognia. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się podgrzewania wody do temperatury 35 °C – 42 °C. Woda w zależności od panujących warunków atmosferycznych nagrzewa się od 2 godzin do 7 godzin.
 4. Zabronione jest dotykanie elementów pieca balii.
 • 6 Sposób korzystania z sauny
 1. Sauna stanowi integralną część Obiektu.
 2. Z sauny mogą korzystać osoby, których stan zdrowia na to pozwala. Gość przebywający w saunie deklaruje pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponosi pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna.
 4. Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 5. Przed wejściem do sauny Gość zobowiązany jest:
 • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe;
 • zdjąć okulary oraz szkła kontaktowe;
 • dokładnie umyć całe ciało, a następnie wytrzeć do sucha;
 • zdjąć obuwie;
 1. Gość powinien korzystać z sauny w kostiumie bawełnianym.
 2. W czasie korzystania z sauny Gość powinien zachować ciszę.
 3. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie zaleca się używania mydła.
 4. Na terenie sauny Gościom zabrania się:
 • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu;
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów;
 • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych;
 • wnoszenia napojów alkoholowych;
 • nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe;
 • palenia wyrobów tytoniowych, substancji pochodnych oraz e- papierosów;
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 1. Gość po skorzystaniu z sauny powinien powstrzymać się od wysiłku fizycznego.
 2. Zabrania się wstępu i korzystania z sauny w następujących przypadkach:
 • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym;
 • osobom z chorobami krążenia;
 • osobom chorującym na cukrzycę;
 • osobom nietrzeźwym;
 • kobietom ciężarnym;
 • kobietom w czasie menstruacji;
 • osobom z innymi schorzeniami, które mogą negatywnie wpłynąć na ich stan zdrowia.
 1. Rozpalenie ognia w piecu sauny odbywa się z opału przygotowanego przez Wynajmującego. Podczas rozpalania pieca sauny zabronione jest stosowanie płynów, esencji, olejków oraz innych substancji.
 2. Po rozpaleniu ognia w piecu balii Gość zobowiązany są do pilnowania ognia.
 • 7 Odpowiedzialność Wynajmującego
 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w domkach.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym także skutki uboczne powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z balii oraz sauny.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do Gościa albo osób go odwiedzających.
 4. Wynajmujący lub osoby działające na jego zlecenie mają prawo wejścia bez zezwolenia Gościa do każdego domku w przypadku zauważenia zagrożenia bezpieczeństwa lub
  w przypadku niestosowania się przez Gościa do postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia, szkody lub utratę rzeczy należących do Gościa lub osób go odwiedzających.
 • 8 Odpowiedzialność Gościa
 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelki szkody powstałe w wyniku postępowania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Obiektu. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia domków, urządzeń pozostających na jego wyposażeniu, jak również ich utratę. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń od Gościa za wyrządzone szkody również po jego wyjeździe.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Wynajmujący lub osoby działające na jego zlecenie mogą zobowiązać Gościa do opuszczenia Obiektu, uregulowania należności za dodatkowe opłaty oraz zapłaty za ewentualne zniszczenia lub szkody.
 4. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany domek osobom działającym na zlecenie Wynajmującego w celu skontrolowania jego stanu. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze domku mogą być dochodzone na drodze postępowania sądowego.

 

 • 9 Zwrot rzeczy pozostawionych

Przedmioty wartościowe pozostawione przez Gościa w domku będą przechowane na jego koszt przez Wynajmującego przez okres jednego miesiąca. Po upływie tego okresu zostaną przekazane do utylizacji. Gość zostanie obciążony wszelkimi kosztami przechowania, utylizacji lub innymi dodatkowymi wynikłymi w związki z pozostawionymi przedmiotami.

 • 10 Cisza nocna
 1. Na terenie Obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 06.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gościa nie powinno zakłócać spokoju innych Gości.
 3. W sytuacji rażącego naruszenia ciszy nocnej Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy na pobyt Gościa bez konieczności zwrotu opłaty za pozostałą część pobytu.
 4. Za rażące naruszenie ciszy nocnej uznaje się w szczególności:
 • zorganizowane imprezy;
 • głośne krzyki i śpiewy zakłócające odpoczynek innym Gościom;
 • głośną muzykę.

 

 • 11 Postanowienia dodatkowe
 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w domkach stosowania otwartego ognia.
 2. Na terenie Obiektu obowiązuję bezwzględny zakaz pływania i wchodzenia do stawów.
 3. Płatność za pobyt w Obiekcie nie obejmuje kosztów dojazdu, wyżywienia, organizacji atrakcji i wycieczek, jak również ubezpieczenia dla Gości.
 4. W Obiekcie możliwy jest pobyt zwierząt. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do sprawowania nad nim nadzoru. Właściciel zwierzęcia – psa obowiązany jest posiadać książeczkę jego zdrowia wraz z aktualnymi szczepieniami. W częściach wspólnych pies powinien być trzymany na smyczy i stosownie do okoliczności mieć założony kaganiec. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Właściciele zwierząt we własnym zakresie powinni zapewnić zwierzęciu niezbędne materiały przeznaczone na legowisko, które winno znajdować się na podłodze domku.
 5. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę. Obecność psów ras uznawanych za niebezpieczne oraz mieszańców tych ras jest bezwzględnie zakazana. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia zgody na pobyt zwierzęcia na terenie Obiekcie.
 6. W pokojach nie można przechowywać przedmiotów uznawanych za niebezpieczne, w szczególności broni, amunicji, materiałów łatwopalnych.
 7. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z domku przedmiotów będących na wyposażeniu innego domku.
 8. Aktualny cennik znajduję się na stronie internetowej pod adresem: www.mietowe-wzgorze.pl.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane Wynajmującemu w formie dokumentowanej na adres: kontakt@mietowe-wzgorze.pl.
 10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Wynajmującym jest sąd właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności Wynajmującego.

Załącznik:

 1. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku letniskowo – rekreacyjnego nr 1, 2 i 3 w miejscowości Mała z dnia 20 kwietnia 2022 r.